هم اندیشی اساتید

 مجوز اخذ واحد نیمسال دوم ۹۳(بهمن ۹۳)  صرفا پس از واریز مبلغ علی الحساب صادر می شود .

*   درخواستهای برخورداری از تخفیف شهریه ، صرفا پس از واریز مبلغ علی الحساب شهریه، اخذ واحد بهمن ماه ۹۳ و ارائه درخواست تخفیف از تاریخ ۹۳/۱۲/۱ لغایت ۹۳/۱۲/۲۷ ، قابل بررسی می باشد.

*  نام کاربری دانشجویان به این  مجوز اخذ واحد نیمسال دوم ۹۳(بهمن ۹۳)  صرفا پس از واریز مبلغ علی الحساب صادر می شود .

*   درخواستهای برخورداری از تخفیف شهریه ، صرفا پس از واریز مبلغ علی الحساب شهریه، اخذ واحد بهمن ماه ۹۳ و ارائه درخواست تخفیف از تاریخ ۹۳/۱۲/۱ لغایت ۹۳/۱۲/۲۷ ، قابل بررسی می باشد.

*  نام کاربری دانشجویان به این صورت تعریف شده است:  T+ شماره دانشجویی ، بعنوان مثال برای شماره دانشجویی ۹۱۱۵۱۱۱۱ حرف T اضافه شده و عبارت  ۹۱۱۵۱۱۱۱T به عنوان نام کاربری درج شود ، ضمنا در صورت عدم تغییر ، رمز عبور دانشجویان ورودی ۹۱ و ۹۲ کد ملی ایشان و برای دانشجویان ورودی ۹۳ همان نام کاربری می باشد

صورت تعریف شده است:  T+ شماره دانشجویی ، بعنوان مثال برای شماره دانشجویی ۹۱۱۵۱۱۱۱ حرف T اضافه شده و عبارت  ۹۱۱۵۱۱۱۱T به عنوان نام کاربری درج شود ، ضمنا در صورت عدم تغییر ، رمز عبور دانشجویان ورودی ۹۱ و ۹۲ کد ملی ایشان و برای دانشجویان ورودی ۹۳ همان نام کاربری می باشد