قابل توجه: آدرسهای پست الکترونیک در سامانه های دیگر دانشگاه ثبت شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیستند
 برای لاگین نمودن تنها نام کاربری که در ستون  EMAIL ADDRESS   قبل از @ وجود دارد را وارد نمایید و احتیاج به وارد نمودن آدرس کامل پست الکترونیک نیست
برای تغییر رمز قبل از لاگین نمودن از طریق لینک فناوری اطلاعات  اقدام نمایید


Cannot open /etc/passwd-tic.
Student Number
Email Address = Username (at) domain
Web Address